Niels Peter Nielsen

See below   

Stamfader til en stor familie.

Vi ved om Niels Peter, at han var søn af Peter Nielsen, som var nabo og post-kollega med Jesper Nielsen, Marens far.
Jespers datter Maren og Peters søn Niels Peter var født med 10 dages mellemrum og har altså kendt hinanden fra barndommen. Niels Peter er født 7/3 1871 og Maren 17/3 1871. De har måske gået i skole sammen, men er ikke konfirmeret sammen i Barrit Kirke i 1885. Her optræder Niels Peter i listen, men Maren gør ikke. Vi formoder derfor, at hun er kommet ”ud at tjene” og er blevet konfirmeret hos sine arbejdsgivere.

Niels Peter blev gode venner med Marens to brødre, Jens Elisius og Niels, som var 2 år og 3½ år yngre end Niels Peter. Men eftersom han ikke selv havde jævnaldrende brødre, var de tre meget sammen. På et tidspunkt besluttede de sig for at emigrere til New Zealand, hvortil Marens moster og onkel var rejst. Men på grund af aldersforskellen rejste de på forskellige tidspunkter.

Niels Peters forfædre:

Vi ved ikke noget om Niels Peters bedsteforældre, men vi ved, at hans forældre Peter og Ane Katrine blev gift den 20/11 1868 i Vrigsted Kirke. Og vi kan se af kirkebogen i Barrit, at deres første datter blev født ca. 2 måneder efter. Det forklarer måske deres positive holdning over for det faktum, at Niels Peter havde gjort Maren gravid inden han emigrerede. Peter Nielsen (Niels Peters far) og Jesper Nielsen (Marens far) stod fadder til den nyfødte Peter Nielsen Vold, da han blev døbt i Barrit Kirke, og siden som 3-årig rejste han med sin mor Maren ud til sin far Niels Peter.
Niels Peter og Maren blev gift i Wellington på New Zealand den 3/1 1894.
Her vises Peter og Ane Katrines vielsesnotat i Vrigsted Kirkebog:

Folketællinger:

Men det med ”nabo” kan være et vidt begreb, idet de to hjem ikke optræder tæt sammen i Folketællingslisterne. Her er Peter opført under Over Barrit og Jesper opført under Breth. Om Vejen har delt distrikterne, er et spørgsmål, men noget kunne tyde på det. Det vil vi undersøge nærmere.

NB: I januar 2019 har vi via matrikelnumre fundet frem til, hvor Peter Nielsens familie boede. Mellem 1880 og 1890 flyttede de fra Over Barrit til Barrit Stationsby, hvor Peter købte en lille trekantet parcel ved siden af stationen. Her byggede han et hus “Viktorsminde”, der står endnu. (This addition will be translated!)

Ved folketællingerne i 1880 er Niels Peter nævnt:
Peder Nielsen Husfader Landpostbud
Ane Chatrine Nielsen Hans kone
Sørine Smistrup Nielsen ……..  …..11 år
Niels Peter Nielsen ………………………8 år
Chatrine Marie Nielsen ………………3 år

Ved folketællingen i 1890 er han ikke nævnt, idet han på det tidspunkt som 18-årig er emigreret.
Peter Nielsen Husfader Landpostbud
Anekatrine Nielsen Husmoder
Katrine Marie Nielsen ……………….13 år
Jørgen Nielsen ……………………………..9 år
Søren Peter Vigtor Nielsen ………..2 år.

Navnene er skrevet, som de optræder i listerne.
Til en sammenligning er børnene her noteret, som de er anført i Barrit Kirkebog: (med link til kirkebøgerne)
Sørine Smidstrup Nielsen, f. 28/1 1869, hjemmedøbt 29/1 og fremstillet i kirken 14/2.
Niels Peder Nielsen, f. 7/3 1871, døbt i kirken 30/7.
Katrine Marie Nielsen, f. 23/10 1876, hjemmedøbt 28/2 1877 og fremstillet i kirken 24/3.
Jørgen Nielsen, f. 11/2 1880, døbt i kirken 25/7.
Søren Peder Viktor Nielsen, f. 9/4 1887, hjemmedøbt 12/4 og fremstillet i kirken 3/7.

Ved folketællingerne i 1880 er Maren nævnt:
Jesper Nielsen Husfader Skræder
Marie Jensen Husmoder
Jens Elisius Nielsen ………………………6 år
Niels Nielsen …………………………………5 år
Maren Nielsen ………………………………8 år
Christine Augusta Nielsen …… …….3 år
(Eiler Johan Petersen Skræderdreng)

Ved folketællingerne i 1890 er Maren ikke nævnt, da hun ikke er hjemmeboende.
Jesppe Nielsen Husfader Landpostbud
Marie Jensen Husmoder
Kristine Auguste Nielsen ……………13 år
Karl Nielsen …………………………..  …….9 år
Peter Røjkjær Nielsen …………………..7 år
Søren Nielsen ………………………………..5 år
Antonette Elisebet Nielsen …. ……..2 år

Efterkommere:

Niels Peter og Maren fik som nævnt på siden “En udvandrerhistorie ti børn. De er nævnt her, og deres børn derunder – børnebørn i parentes:

Peter Nielsen-Vold  ≈ Myrtle
…..Niels (Niel) Douglas Nielsen-Vold (Marilyn N-V, Leonie N-V, Ronald N-V,Denise N-V, David N-V, Susan N-V)
…..Barbara Helen McAnally (Andrea Scott, Karen Tilley, Robert McA, Zeta Hyslop, Noel McA, Philip McA, James McA≈Joanne, Toby McA)
…..Muriel Tarrant (Larry T, Julie T, Corrine T, Steven T, Theresa T, Shelly T, Russel T)
…..Peter N-V (Brian N-V, Lorelei N-V, Karen N-V, Sandra N-V, Ceborah N-V)
…..Nola Betteridge (Robyn B, Royston B, Megan B)
…..Maurice N-V
(Danja N-V)
Jaspar Nielsen ≈ Helen
…..Mildred N, Frederic N, Charles N. (?)
Charles Elisius Nielsen
Georg Victor Nielsen ≈ Martha
…..Gordon Victor N, Rodnet N. (?)
Annie Cathrine Maria Summerfield ≈ Robert
…..Graham S, Brian S, Barbara S, Pat S, Lloyd S. (?)
Frank Andrew (Andy) Nielsen ≈ Margaret
…..Frank N, Ellen N, Anne N, Carl N. (?) – Anne besøgte os i Vejle i 1965. – Visited us in Vejle 1965.
Muriel Evelyn Galloway ≈ Roy
…..Donald G (Bryce G, Ailsa G, Ewen G.)
Otto Richard Nielsen ≈ Evelyn
…..Jenny N, Harold N, Grace N, Judith N (?)
Agnes Galloway ≈ Kenneth
…..Marie G, Gordon G, Ronald Muriel N, (?)
Toby Marinus Nielsen ≈ Mary Ann
…..Ann Muriel N. (?)

Se hele slægtslisten over New Zealand familien.

–   –  –

Niels Peter Nielsen – ancestor of a big family

We know about Niels Peter that he was the son of Peter Nielsen, who was a neighbour and post colleague to Jesper Nielsen, the father of Maren.
Jesper’s daughter Maren and Peter’s son Niels Peter were born 10 days apart and knew each other from childhood. Niels Peter was born 7/3 1871 and Maren 17/3 1871. They may have been to school together but have not been confirmed together in Barrit Church in 1885. Here Niels appears in the list, but Maren does not. We therefore assume that she was working and was confirmed by her employers.

Niels Peter became good friends with Maren‘s two brothers, Jens Elisius and Niels, who were 2 and 3½ years younger than Niels Peter. But because he did not have brothers around the same age, the three were very much together. At one point, they decided to emigrate to New Zealand, to where the aunt and uncle of the Maren had travelled. But because of the age difference they travelled at different times.

Niels Peters Ancestors – family overview.

We do not know about Niels Peter’s grandparents, but we know that his parents Peter and Ane Katrine got married 20/11 1868 in Vrigsted Church. And we can see from the church record in Barrit that their first daughter was born about 2 months after. This might explain their positive attitude to the fact that Niels Peter had made Maren pregnant before emigrating. Peter Nielsen (Niels Peter’s father) and Jesper Nielsen (Maren’s father) was godfathers to the newborn Peter Nielsen Vold when he was baptized in Barrit Church, and at the age of 3, he travelled with his mother Maren to his father Niels Peter.
Niels Peter and Maren got married in Wellington in New Zealand 3/1 1894.
Here are Peter and Ane Katrine’s wedding notes in Vrigsted Church record: (picture)

Censuses:
Neighbour” can be a broad concept, as the two homes do not appear closely in the census lists. Here Peter is listed under Over Barrit and Jesper listed under Breth. If the road has divided the districts is a question, but something could indicate it. We will investigate further.

(NB. Translation will follow.)

Above the census’s are linked! So are the Niels Peter’s sibling’s names linked to the church records.

By the census of 1880, Niels Peter is mentioned. See the list – links above.

At the census in 1890 he is not mentioned, since he emigrated at the age of 18.

The names are written as they appear in the lists.
For comparison, the children are listed here, as they are listed in Barrit Church record.

In the census of 1880, Maren is mentioned.

In the census of 1890, Maren is not mentioned as she is not living at home.

Descendants:
The ten children,  their children and (grandchildren). See the family list of descendants in New Zealand.

– – –

(Opdateret 28/1 2019)