En udvandrerhistorie – An emigration story

En udvandrerhistorie – An emigration story

De fleste familier i Danmark har slægtninge, der udvandrede i perioden mellem de slesvigske krige og første verdenskrig. Det gælder også os. Her er fortalt om Thorkilds morfars tre ældre søskende, der emigrerede til New Zealand lige før århundredeskiftet.

I mange år var kontakten forsvundet, men i 1965 blev vi opsøgt af Ann Nielsen, et barnebarn til Maren og Niels Peter, der udvandrede til New Zealand. Min søster havde kontakt, men den gled også ud. Takket være Internettet og e-mail-mulighederne er vi i de seneste år kommet i forbindelse med familien dernede. Det har betydet, at vi kan begynde at stykke historien sammen. Nogle ting har vi vidst, fordi min mormor Emilie Therp har haft nogle notater og en god hukommelse, og hun har sammen med min fætter Birger Kjærsgaard Nielsen opsøgt Landsarkivet i Viborg og kørt rundt til kirker og præster for at søge oplysninger. I dag kan vi søge i diverse arkiver på Internettet, og det giver helt nye muligheder. Gennem kontakt fra Joanne McAnally på New Zealand, som arbejder meget med slægtsforskning – og som er gift med James, som er et oldebarn til min morfars søster Maren, som var en af de tre søskende, der emigrerede – har vi modtaget værdifulde oplysninger og billeder. Derfor skal historien deles med familie og andre interesserede.

Most families in Denmark have relatives who emigrated during the period between the Schleswig War and the First World War. It also applies to us. Here is the story of Thorkild’s grandfather’s three older siblings who emigrated to New Zealand just before the turn of the century 1900.

In many years the contact was lost, but in 1965 we were visited by Ann Nielsen, a granddaughter of Maren and Niels Peter, who emigrated to New Zealand. My sister had contact but it also slipped.   Thanks to the Internet and the e-mail opportunities we in the latest years have got in contact to the family down there. That means we can begin to collect the story. Something we have known because my grandmother Emilie Therp has had some notes and a good memory, and together with my cousin Birger Kjærsgaard Nielsen, has visited the State Archives in Viborg and travelled to churches and priests to seek information. Today we can search in various archives on the Internet and it offers quite new opportunities. Through contact from Joanne McAnally in New Zealand, who works a lot with genealogy – and is married to James, a great grand child of my grandfather’s sister Maren, one of the three siblings who emigrated – we received valuable information and images. Therefore, the story must be shared with family and other interested.

The photo in the top is from around 1904: Maren and Niels Peter Nielsen together with their children, the names are to be seen on LINK1

Der henvises til følgende sider:   / See the following pages:
Der skal her rettes en stor tak til min gode ven og tidligere kollega Bent Thøgersen, som har læst korrektur og foretaget mange rettelser i min oversættelse af disse sider.

LINK 1 – “En udvandrerhistorie” om de tre søskende / An emigration story about the three siblings.

LINK 2Marie og Jesper Nielsen, forældre til de tre søskende / Parents to the three siblings.

LINK 3Maren og Niels Nielsen, bedsteforældre til de tre søskende / Grandparents to the three siblings.

LINK 4Kirstine Marie og Niels Hansen, oldeforældre til de tre søskende / Great grandparents to the three siblings.

LINK 5 – “Et anesammenfald” om Jens Elisius, der giftede sig med sin kusine / About Jens Elisius who married his cousin.

LINK 6Niels Peter Nielsen, stamfader til en stor familie / Ancester of a great family in New Zealand.

LINK 7 De blev i Danmark, om de seks børn af Marie og Jesper, der blev hjemme / The six children, who stayed at home.

LINK 8 – Slægtslister i PDF / Family lists in PDF-version:
………………Vil blive justeret hvis fejl og nye oplysninger viser sig / Will be corrected if failure an new informations will show up.

………………1. Slægten før Marie og Jesper Nielsen / Family before Marie & Jesper Nielsen.

………………2. Slægten før Niels Peter Nielsen / Family before Niels Peter Nielsen.

………………3. Slægten før Christina Hansine Christensen / Family before Christina Hansine Christensen.

………………4. Jesper Nielsen og Maries efterkommere New Zealand / Marie & Jesper Nielsen descendants in NZ.

………………5. Marie og Jesper Nielsens efterkommere i Danmark / Marie & Jesper Nielsen descendants in DK.

Flere links følger måske / May be more links will follow.

(Opdateret 14/2 2023)