Th’s tip.. (mfff) – Nielsen

Tip-oldefar Niels Nielsen

See below   

Niels Nielsen er tvilling med Jens Kjærsgaard Nielsen og  de er født den 21. april 1816, hjemmedøbt 24 april og fremstillet i Ejstrupholm Kirke den 1 juli 1816. Her ses dåbsnotatet for de to brødre i Ejstrupholm Kirkebog. Han blev konfirmeret den 28. april 1831 i Ejstrupholm.

Niels Nielsen flyttede senere fra Ejstrupholm til Hyrup ved Stouby i Bjerre Herred. Han blev gift med Maren Esbensdatter i Stouby Kirke den 31 maj 1844. Hun er datter af Esben Sørensen og Karen Marie ? og er født i Bjerre den 7/12 1815-16, da der i vielsesnotatet står, at hun var 28 år.
Maren fødte en dødfødt dreng den 17/2 1845: “Barnet kom til verden ved Jordemoders hjælp, uden brug af Instrumenter“, som der står i Stouby Kirkebog. Her oplyses også, at Niels var husmand.
Niels Nielsen døde 11. juni 1888 og Maren Nielsen døde 9. november 1886. Begge ligger begravet på Stouby kirkegård.

Fra nu af er slægtsnavnet NIELSEN. Det hænger sammen med en ny lov i 1828, hvorefter alle personer skulle have et familienavn. Hidtil havde det været sådan, at på landet og i små landsbyer havde folk kun ét navn. Men for at vide hvem Hans var, tilføjede de faderenes navn: Mads. Det blev til Hans Madsen – Mads’s søn eller Maren Nielsdatter – Niels’s datter. Tilføjelsen kunne også være stedet, hvor de boede, gård eller landsby, f.eks Kjærsgård.
Derfor var det faderens “efternavn” på det tidspunkt (1828), der blev familiens slægtsnavn.
Så altså:
………….. …..  ….Hans Madsen
………… Niels Hansen
Niels Nielsen – og det blev altså slægtsnavnet eller efternavnet fremover!

Det blev det derfor også for Marens og Niels’s seks børn. Dog med den lille afvigelse, at datteren i kirkebogen blev noteret “Nielsdatter” – det var dog ellers nogle år siden det var ændret. Hun blev senere kaldt Nielsen. Alle børnene er døbt i Stouby Kirke.

Jesper Nielsen født den 7. januar 1846.
Niels Nielsen født den 6. februar 1848. Vi ved, at han var “ude at tjene” hos Niels Beck i Gammelby, da han blev konfirmeret. Mere ved vi ikke.
Kristiane Marie Nielsdatter født den 22 maj. 1850 – hun blev gift med Kristian Sloth, som var fabriksarbejder i Horsens. De fik to sønner.
Karl Nielsen født den 13. april 1852. Han blev udlært skrædder og bosatte sig i Ørum ved Daugård. Han døde ung, den 16. maj 1875, 23 år gammel.
Mikkel Nielsen født den 27. oktober 1854. Han var også “ude at tjene”, hos Peter Pedersen i Gammelby. Mikkel blev udlært smed og drev en smedeforretning i Bjerre. Han blev gift med Nielsine Kirstine Thomsen fra Vrønding, og de fik 3 børn sammen. Nielsine døde ret ung af tuberkulose. Mikkel giftede sig igen og fik derefter arbejde på Staldknægts Fabrikker i Horsens.
Jens Kjærsgaard Nielsen født den 25. juni 1858 og opkaldt efter sin farbror. Han blev udlært i skomagerfaget, men blev senere ansat ved postvæsenet i Stouby. Han blev gift med Gyda Mortensen fra Barrit og de fik tre døtre og to sønner. Gyda døde som 40-årig af Tuberkulose, og Jens giftede sig igen med Marie Kirstine Sørensen.

Det var Jesper Nielsen, der blev Thorkilds oldefar.

Alle disse ting er nævnt, fordi vi bag oplysningerne ser et godt tidsbillede af midten af 1800-tallet.

Thorkild’s Great Great Grandfather.

(mfff means: mother’s father’s father’s father)

Niels Nielsen and Jens Kjærsgaard Nielsen are twins and were born April 21, 1816, baptized at home April 24, and were presented in Ejstrupholm Church on July 1, 1816. Here is the baptize note of the two brothers in Ejstrupholm Church record. He was confirmed 28 April 1831 in Ejstrupholm.

Niels Nielsen moved later on from Ejstrupholm to Hyrup at Stouby in Bjerre Herred. He married Maren Esbensdatter in Stouby Church May 31, 1844. She was the daughter of Esben Sørensen and Karen Marie? and was born in Bjerre on 7/12 1815-16, because the marriage note tells us that she was 28 years old.
Maren gave birth to a dead boy 17/2 1845: “The child came to the world by the help of a midwife, without the use of instruments,” as noted in the Stouby Church records. It is also mentioned that Niels was a smallholder.
Niels Nielsen died 11 June 1888 and Maren Nielsen died November 9, 1886. Both are buried in Stouby Cemetery.

From now on, the family name is NIELSEN. This is related to a new law in 1828, after which all persons should have a family name. So far, it had been that in the countryside and in small villages that people only had one name. But to know who Hans was, they added the names of his father: Mads. It came to Hans MadsenMads’ son or Maren Nielsdatter Niels’s daughter. The addition could also be the place where they lived, farm or village, e.g. Kjærsgård.
Therefore, it was the father’s “last name” at that time (1828), which became the family’s family name.
E.g.:
……………………Hans Madsen
…………Niels Hansen
Niels Nielsen – and it became the family name or last name in the future!

So it was for the six children of Maren and Niels. However, with the slight deviation that the daughter in the church record was noted “Nielsdatter” – (Niels’s daughter) it was, however, some years since it was changed. She was later called Nielsen. All the children are baptized in Stouby Church.

Jesper Nielsen born January 7, 1846.
Niels Nielsen born February 6, 1848. We know he was working at Niels Beck in Gammelby when he was confirmed. We do not know more!
Kristiane Marie Nielsdatter born May 22, 1850 – she got married to Kristian Sloth, who was a factory worker in Horsens. They had two sons.
Karl Nielsen born April 13, 1852. He was trained as a tailor and settled in Ørum near Daugård. He died young, May 16, 1875, 23 years old.
Mikkel Nielsen born October 27, 1854. He was also working at Peter Pedersen in Gammelby. Mikkel was trained as a smith and ran a smith store in Bjerre. He married Nielsine Kirstine Thomsen from Vrønding, and they got 3 children. Nielsine died quite young of tuberculosis. Mikkel married again and then worked at Staldknægts Fabrikker in Horsens.
Jens Kjærsgaard Nielsen born June 25, 1858, named after his uncle. He was taught in the shoemaking profession, but was later employed at the post office in Stouby. He married Gyda Mortensen from Barrit and they got three daughters and two sons. Gyda died as a 40 year old of tuberculosis, and Jens married again, to Marie Kirstine Sørensen.

It was Jesper Nielsen, who became Thorkild’s great-grandfather.

All of this is mentioned because we behind the information have a good impression of the mid 1800’s.

– – –

(Opdateret 5/11 2018)